HOME The Tutor Home Like  Translation Training Office CONTACT US

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2010
ปรับปรุง 12/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,042,839
Page Views 2,931,891
 

 Admission คือ ระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ( Central University Admissions System:
CUAS) หรือระบบแอดมิสชั่นส์กลาง ที่ใช้ทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาปีการศึกษา 2549 แทน
ระบบเอ็นทรานซ์ที่ใช้อยู่เดิม โดยมีองค์ประกอบเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
ดังนี้

1.   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ( GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 10%

2.   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) 3-5 กลุ่มจาก 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนัก 20% ในปีการศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนัก 30%
และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนัก 40%

3.   ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( Ordinary National Educational Test : O-NET) ประกอบ
ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 35-70%, ในปีการ
ศึกษา 2550 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 30-60% และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 25-50%

4.   ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง ( Advanced National Educational Test : A-NET) และ/หรือ
วิชาเฉพาะไม่เกิน 3 วิชา โดยในปีการศึกษา 2549 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-35%, ในปีการศึกษา 2550
ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-30% และในปีการศึกษา 2551 ให้ค่าน้ำหนักรวมไม่เกิน 0-25%

ทั้งนี้องค์ประกอบที่ 1 และ 2 จะต้องถ่วงน้ำหนักโดยผลสอบ O-NET เป็นรายบุคคลก่อนนำไปใช้ โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะเป็นผู้จัดสอบ O-NET และ A-NET หลักฐานประกอบการสมัคร

1.   สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว ต้องมีสำเนาวุฒิบัตรการศึกษา และสำเนา
ใบระเบียนการศึกษา (รบ.) ที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน

2.   สำหรับผู้กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเรียนสุดท้าย ต้องมีคำรับรองท้ายใบสมัครหรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา และสำเนาใบระเบียนการศึกษา
( รบ.) ที่แสดงผลการศึกษาล่าสุด ที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน

3.   ผู้สมัครทุกคนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ ที่ระบุเลขประจำตัว
นักเรียนไว้ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ( ถ้ามี ) สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า15ปีให้ใช้ทะเบียนบ้านแทนบัตรประจำตัว
ประชาชนที่ผู้สมัครเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐาน

4.   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป เป็นรูปถ่ายที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เขียนชื่อ สกุล ด้วยตัวบรรจงให้ชัดเจนที่ด้านหลังของรูป

 

ข้อปฏิบัติในการสมัครสอบ Admission

ขั้นตอนการรับบุคคลเข้าศึกษาฯ มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

1 การทดสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องทำการสอบแบบทดสอบต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย/สถาบัน
กำหนดไว้ให้ครบถ้วน ดังนี้

1.1 การสอบวิชาเฉพาะ

(1) วิชาความถนัด จัดสอบในช่วงเดือนตุลาคม จัดสอบโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(2) วิชาภาษาต่างประเทศ จัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม จัดสอบโดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ

1.2 การสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน ( O – NET) และการสอบแบบทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง( A – NET) จัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม จัดสอบโดย
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

2 การสมัครเข้าศึกษาฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง ยื่นใบสมัครเลือกคณะ/ประเภทวิชาในช่วงต้นเดือนเมษายน ผู้สมัครสามารถเลือกได้ครั้งละไม่เกิน 4 อันดับการเลือก
(คณะ/ประเภทวิชา)ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาในคณะ/ประเภทวิชาที่
ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาได้กำหนดไว้ก่อนการสมัคร หากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพบว่า
ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำคะแนนสอบรายวิชาที่ได้มารวมคะแนน หลังจากนั้น จะนำมารวมกับคะแนนที่คำนวณจากผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX และ GPA กลุ่มสาระ) เพื่อใช้พิจารณาตัดสินผลตามอันดับการเลือกที่สมัครต่อไป คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.   ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบวิชาเฉพาะจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2.   สำหรับนักเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร

3.   สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในการเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ( สพพ.) หรือโครงการลงทะเบียนเรียนตามเวลาและความสามารถของนักเรียน (ลบส.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะต้องสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2548 นี้

4.   กรณีที่ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่แจ้งในใบสมัครเป็นเท็จจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนในการสมัครแบ่งได้เป็นดังนี้

1. ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกของคณะ/ประเภทวิชา ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษา

2. สมัครสอบวิชาเฉพาะ

3. สมัครสอบ O – NET และ/ A – NET และ/ภาษาต่างประเทศ

4. สมัครเข้ามหาวิทยาลัย

5. ประกาศผลการคัดเลือก

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ Admission

ให้ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ หรือถูกตัด
สิทธิ์ในการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้

1.   ไม่อนุญาตให้ผู้สอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลากำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที และไม่อนุญาตให้ออกจาก
ห้องสอบภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง นับจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบ

2.   ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบและกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
เช่น ต่างด้าว จะต้องนำหลักฐานที่อยู่ในเมืองไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแสดงต่อกรรมการคุมสอบ

3.   ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ในบัตรประจำตัวประชาชน ตามตัวผู้เข้าสอบหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวเข้ามาสอบ
มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นการทุจริตในการสอบ

4.   ห้ามนำกระดาษใดๆ วิทยุคมนาคม วิทยุติดตามตัว เครื่องมือสื่อสารใดๆ พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ ( Talking Dic)
ตลอดจนอุปกรณ์ช่วยคิดคำนวณเช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาที่ใช้คำนวณได้ ถ่ายรูปได้ กล้องถ่ายรูปดิจิตอลและ
ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่างๆ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาดถ้าฝ่าฝืน กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดความรู้ฯ
จะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ โดยผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบในรายวิชานั้น
และหากเกิดการสูญหายจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

5.   อนุญาตให้นำอุปกรณ์การเขียนต่อไปนี้ คือ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด ยางลบ วงเวียน และอุปกรณ์การสอบวิชาปฏิบัติตามที่ประกาศให้ทราบในวันประกาศแผนผังที่นั่งสอบเท่านั้น เข้าห้องสอบได้

6.   ถ้ามีการทุจริตไม่ว่ากรณีใดๆ กรรมการคุมสอบหรือคณะกรรมการดำเนินการสอบจะบันทึกไว้ที่กระดาษคำตอบ
โดยที่ผู้สอบอาจจะไม่รับทราบก็ได้ และจะไม่พิจารณาตรวจกระดาษคำตอบ ทุกรายวิชา นอกจากนี้จะตัดสิิ์ทธิ์
การสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่อไปอีก 3 ปี

7.   ก่อนหมดเวลา 5 นาที (กรรมการคุมสอบจะประกาศให้ทราบ) ห้ามผู้เข้าสอบส่งกระดาษคำตอบด้วยตนเอง
เมื่อต้องการส่งให้ยกมือแจ้ง
กรรมการคุมสอบ

8.   ขณะหมดเวลา ห้ามผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบจนกว่ากรรมการคุมสอบจะได้เก็บกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบนั้นไป
จากโต๊ะที่นั่งสอบแล้ว และห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

9.   ต้องแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียนหรือเครื่องแบบนักศึกษา หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ

10. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของข้อสอบแต่ละวิชา

 ติดต่อเรา


 
  
view