HOME The Tutor Home Like  Translation Training Office CONTACT US

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2010
ปรับปรุง 12/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,042,838
Page Views 2,931,890
 


CU-BEST     เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT ซึ่งประกอบด้วยส่วนการวิเคราะห์ธุรกิจ
คณิตศาสตร์ และข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญา โดยมีการจัดสอบปีละ 4 ครั้ง สำหรับ CU-BEST ภาษาไทย และ 2 ครั้ง สำหรับ CU-BEST ภาษาอังกฤษ คะแนนสอบ CU-BEST มีอายุ 2 ปี สำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ในระดับปริญญาโท / เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาฯ โดยสามารถติดตามรายละเอียด กำหนดการรับสมัครและวันสอบ จากทางเว็บไซต์ www.mbachula.info ทั้งนี้ การสมัครสอบใช้วิธีสมัครผ่านทางระบบออนไลน์

ข้อสอบ CU-BEST มีทั้งหมด 3 ตอน ใช้เวลา 3 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นจำนวน 100 ข้อ

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ จำนวน 40 ข้อ
      ส่วนที่ 1 บทความสั้น Critical Reasoning จำนวน 25 ข้อ 
      ส่วนที่ 2 บทความยาวประมาณ 1 – 2 หน้าจำนวน 5 บทความรวม จำนวน 15 ข้อ

ตอนที่ 2 คณิตศาสตร์ จำนวน 40 ข้อ ประกอบด้วย
      ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผล 15 ข้อ
      ส่วนที่ 2 คณิตศาสตร์ทั่วไป 15 ข้อ
      ส่วนที่ 3 การอ่านตาราง กราฟ และแผนภูมิ 10 ข้อ

ตอนที่ 3 ทักษะเชาว์ปัญญา จำนวน 20 ข้อ

ให้เลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียวในกระดาษคำตอบ หลักเกณฑ์การให้คะแนน
ทำถูกต้องได้ข้อละ 5 คะแนน ทำผิดหักข้อละ 2 คะแนน ไม่ตอบได้คะแนน 0
คะแนน ตอบมากกว่า 1 ข้อถูกหัก 5 คะแนน
ผู้สอบต้องทำข้อสอบให้ครบทุกส่วน

คะแนนรวมและส่วนประกอบของข้อสอบ CU-BEST


                                           วิเคราะห์ธุรกิจ         200 (40)
                                           คณิตศาสตร์           200 (40)
                                           IQ                    100 (20)
                                           รวม                    500 (100)
ติดต่อเรา


 
  
view