HOME The Tutor Home Like  Translation Training Office CONTACT US

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2010
ปรับปรุง 12/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,042,854
Page Views 2,931,906
 

 

CU-TEP (Chulalongkorn University Test Of English Proficiency) คือ การทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษใน 3 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน และการเขียน (เทียบเคียงกับข้อสอบ toefl แต่ไม่มีสอบพูดเหมือน toefl) เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษทั่วไป และภาษาอังกฤษกึ่งวิชาการ ข้อสอบชุดนี้เหมาะสำหรับวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ และใช้เพื่อการศึกษาต่อทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คะแนนเก็บได้ 2 ปี


ข้อสอบ CU-TEP มี 3 PART ดังนี้ (แจกข้อสอบให้ทำทีละ PART) รวมทั้งหมด 120 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

PART 1 – Listening ทักษะการฟัง มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

          เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารในชั้นเรียน โดยเฉพาะโปรแกรมภาคภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ ในการทดสอบส่วนนี้ ข้อสอบจะให้ผู้สอบฟัง การบรรยายบทความทางวิชาการ (Monolog) ยาวประมาณ 5 – 7นาที, การพูดคุยสนทนาระหว่างบุคคลในเหตุการณ์สั้นๆ (Short dialog) และการสนทนาแบบยาว (Long dialog) โดยข้อสอบจะให้ผู้ฟังฟังบทสนทนาหรือการบรรยายเพียง 1 รอบ จากนั้นจะตอบคำถามของบทสนทนาหรือการบรรยายเป็นชุดๆ โดยคำถามจะเป็นการบอกทีละคำถาม และจะบอกคำถามเพียง ครั้งเท่านั้น ผู้ฟังจะต้องสามารถฟังและจับใจความสำคัญของการสนทนาหรือบทความนั้นๆได้ เพื่อนำใปใช้ตอบคำถาม

PART 2 – Reading ทักษะการอ่าน มี 60 ข้อ ใช้เวลา 70 นาที

          เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่จะศึกษาต่อ โดยในสมัยนี้ตำราเรียนส่วนใหญ่จะใช้ Text Book ที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ การสอบในส่วนนี้จะเน้นการอ่านจับใจความของเรื่องโดยรวมทั้ง Short text และ Long text โดยส่วนของข้อสอบโจทย์จะให้บทความยาวประมาณ 400 – 700 คำ จำนวน 7 - 8 บทความ ให้ผู้สอบอ่านจับใจความและนำไปตอบคำถาม 6 - 7 ข้อ โดยคำถามจะถามทั้งในส่วนของเนื้อหาสาระ ใจความสำคัญ หาความหมายของคำศัพท์โดยดูจากส่วนขยาย ความรู้สึกของผู้แต่ง บทสรุปและ Cloze reading


PART 3 – Writing ทักษะการเขียน มี 30 ข้อ ใช้เวลา 30 นาที

ข้อสอบจะเน้นความรู้ทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบ ทั้งในส่วนของไวยากรณ์และคำศัพท์ มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ  

       แบบที่ 1 ERROR IDENTIFICATION มีข้อความพร้อมทั้งขีดเส้นใต้คำบางคำในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาจุดผิดจากคำที่ขีดเส้นใต้นั้นๆ

       แบบที่ 2 SENTENCE COMPLETION ข้อสอบจะให้ประโยคข้อความมา พร้อมเว้นช่องว่างไว้ในประโยค เพื่อให้ผู้สอบหาข้อความ วลี หรือประโยค ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เติมลงในช่องว่าง

แนวข้อสอบ CU-TEP จะประกอบด้วย

แนวข้อสอบ CU-TEP จะเน้นที่เรื่องการอ่านที่มีมากถึง 6-7 เรื่อง แต่ให้เวลาแค่1ชั่วโมง 10 นาที ซึ่งเด็กส่วนมากทำไม่ทันมีทั้งเรื่องสั้นและยาว มีทั้งยากมากและง่าย ทำให้เสียคะแนนต้องฝึกอ่านบ่อยๆ และจับเวลาให้น้อยลง เช่นจับแค่50นาที พอ ส่วนerrorก็ยาก แต่ตัวที่ผิดจะชัด ถ้าเราแม่นพอจะจับได้แน่นอน

 

ติดต่อเรา


 
  
view