HOME The Tutor Home Like  Translation Training Office CONTACT US

เมนู

 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2010
ปรับปรุง 12/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 2,042,869
Page Views 2,931,921
 

TU-GET เป็นการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
เป็นข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง ลักษณะและจำนวนข้อสอบ
ข้อสอบ TU-GET แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน
           1.1 Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)
           1.2 Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฎทางไวยากรณ์)
ตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน
           2.1 ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำ ศัพท์ที่กำหนดให้
           2.2 ข้อสอบที่มีการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้
ตอนที่ 3 การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน
           เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

สมัครสอบ TU-GETช่วงที่

จำหน่ายใบสมัคร/รับสมัคร

วันสอบ

1/53

1 - 10 มกราคม 2553

31 มกราคม 2553

2/53

1 - 10 กุมภาพันธ์ 2553

28 กุมภาพันธ์ 2553

3/53

1 - 10 มีนาคม 2553

28 มีนาคม  2553

4/53

1 - 10 เมษายน 2553

25 เมษายน 2553

5/53

1 - 10 พฤษภาคม 2553

30 พฤษภาคม 2553

6/53

1 - 10 มิถุนายน 2553

27 มิถุนายน  2553

7/53

1 - 10 กรกฎาคม 2553

25 กรกฎาคม 2553

8/53

1 - 10 สิงหาคม 2553

29 สิงหาคม  2553

9/53

1 - 10 กันยายน 2553

26 กันยายน  2553

10/53

1 - 10 ตุลาคม 2553

31 ตุลาคม  2553

11/53

1 - 10 พฤศจิกายน 2553

28 พฤศจิกายน  2553

12/53

1 - 10 ธันวาคม 2553

26 ธันวาคม  2553

 

ติดต่อเรา


 
  
view